Leestip
Ridders en priesters: acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa U. Arnold et al., 1992.
Ridders en priesters
De leden van de Duitse orde waren onder te verdelen in verschillende groepen, allen met hun eigen taken.
  • Bovenaan stonden de ridderbroeders. Zij vormden de ‘vechtende’ tak van de orde. De ridderbroeders waren altijd van (hoog) adellijke afkomst.
  • Hun tegenhangers waren de priesterbroeders. Zij waren ondergeschikt aan de ridders en hielden zich met name bezig met religieuze taken waaronder zielzorg. In eerste instantie hadden ze ook de leiding over de hospitalen en administratieve taken, maar die taken werden later door de ridders overgenomen toen die veel minder vaak ten strijde trokken.
  • De Serjantzbroeders waren niet van adellijke afkomst en hadden ondersteunende taken in de strijd. Ze waren actief tot het einde van de Middeleeuwen.
  • De lekenbroeders hadden ondersteunende taken in de huishouding van de commanderijen, alsmede wachtdiensten. Ze waren actief tot het einde van de Middeleeuwen.
  • Door overname van ziekenhuizen op diverse plekken in Europa werden ook zusters lid van de orde. Zij waren verantwoordelijk voor de ziekenzorg. Na de crisis in 15de eeuw kwam meer nadruk te liggen op ridderschap en minder op ziekenzorg met als gevolg dat de zusters verdwenen.
Wat voor alle leden hetzelfde was dat ze bij hun intrede in de orde de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid moesten afleggen. De orde volgde op dat gebied de Benedictijnse regel.

In de Middeleeuwen stonden de ridders en priester op gelijke voet priesters nog op gelijke voet met de ridders, maar vanaf de 16de eeuw veranderde dat. De priesters kregen steeds minder taken binnen de (land)commanderijen en waren vooral actief als pastoor in parochies. Het bedienen van parochies was van belang omdat daar voor de orde inkomsten aan verbonden waren.

Waarom zou je ridder worden in de Duitse Orde?
Daarvoor bestonden een aantal goede redenen:
  • Door deelneming aan strijd tegen de heidenen verwierf je uitzicht op het eeuwige leven
  • Oorlog was een zinvolle bezigheid
  • Je was verzekerd van een levenslang levensonderhoud
  • Het leven als ridders was avontuurlijk
  • Je kwam nog eens ergens
Een ridder van de Duitse Orde (na 1606).
Bron: Utrecht, Archief van de Ridderlijker Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

Een priester van de Duitse Orde (na 1606).
Bron: Karlsruhe, Generallandesarchiv